Ví MBPay được chia làm 3 ngăn tiền, gồm:

Tài khoản chính (TKC)

Tài khoản khuyến mãi 1 (KM1)

Tài khoản khuyến mãi 2
(KM2)

 Quy tắc thanh toán và trừ tiền:

Trừ trong tài khoản khuyến mại 2 (KM2) trước, rồi đến tài khoản khuyến mại 1 (KM1), cuối cùng đến tài khoản chính (TKC). Mỗi ngăn tiền khuyến mại có thể chỉ thanh toán được 1 số loại tin theo quy tắc đưa ra của từng sản phẩm, từng thời gian nhất định, theo bảng quy định sau:
 
Sản phẩm Tài khoản chính (TKC) Khuyến mãi 1 (KM1) Khuyến mãi 2 (KM2)
Mua&Bán Tất cả Tất cả  
Muaban.net Tất cả Tất cả VIP 1, VIP 2, VIP 3, Tin thường
 
Ví dụ: Số dư tài khoản (TKC: 500.000đ, KM1: 10.000đ, KM2: 25.000đ). Thanh toán cho hóa đơn đăng 10 ngày loại tin VIP3 là 50.000đ khi đó các tài khoản bị trừ như sau: KM2: -25.000đ, KM1: -10.000đ, TKC: -15.000đ