Thay đổi hình thức nhận mã OTP, thông báo số dư

Thay đổi Hình thức nhận mã OTP

Chọn Tab Hỗ trợ->Cài đặt. Chọn hình thức nhận mã OTP bằng cách đánh dấu. Sau đó nhấn Lưu thay đổi.Thay đổi Hình thức nhận thông báo số dư

Chọn Tab Hỗ trợ->Cài đặt. Chọn hình thức nhận thông báo số dư bằng cách đánh dấu. Sau đó nhấn Lưu thay đổi.